RNA is now on

RNA initial allocation sale is now over, whitelisting is suspended.
Please check back for more information in a few days.

50+ news agency and media partners
New blockchain based app

RNA token is used to

 • submit, store, interact with;
 • purchasing content assets

on the Reporter Community platform

Crypto funds and unallocated tokens at independent, third-party escrow

Allocation phase​

Token supply​

Pricing

Initial allocation

50 000 000 RNA

1 BNB = 3125 RNA

2nd allocation

50 000 000 RNA

1 BNB = 2500 RNA

Final allocation

50 000 000 RNA

Pricing = TBD

Total issued

150 000 000 RNA

---​

Frozen supply

850 000 000 RNA

---​​

Data_room_icon

Access our data room for details
Sign up for the newsletter below

Cryptography-based content verification

Content’s proof of existence is also stored on public chain to verify any further future copies for authenticity

Content data
Metadata
Sensor data

Hashed on-chain

How to complete whitelisting:

 1. Enter your name and a working email address on Reporter’s landing page. We will use this email to contact you.
 2. When forwarded to Mithqal’s website, enter your mobile phone number in international format e.g.:
  • +62 8xx xxxx xx69 if you live in Indonesia
  • +84 3 xxxx xx61 if you live in Vietnam
 3. If you don’t know your country code, check it here. When typing in your phone number with country code, make sure you add a “+” sign in the front of the whole number, otherwise we won’t be able to send you an SMS.
 4. Enter SMS code you received to authenticate yourself.
 5. On Mithqal’s encrypted page, provide personal information, your Binance Chain wallet address and upload proof of address document. The wallet address will be verified on Binance Chain, you won’t be able to proceed without it.
 6. Mithqal will forward you to a video verification platform, where you need to take a photo of yourself, a photo of your ID document (1 page for passport, 2 pages for card type IDs) and a photo of your proof of address (if your card type ID has your address, just take another one of that page – don’t worry).
 7. When the process is finished, you will be directed back to Mithqal’s confirmation page. Mithqal will send you and email when you have been whitelisted.
 8. Contribution information is only posted here and from the @reporter_admin account on 1. October 2019 in our Telegram group. No PMs, other information will be privately sent to you.
PS: Keep you wallet safe, our bank grade provider will keep you personal information encrypted.
 1. Masukkan nama Anda dan alamat email yang berfungsi di halaman arahan Reporter. Kami akan menggunakan email ini untuk menghubungi Anda.
 2. etika diteruskan ke situs web Mithqal, masukkan nomor ponsel Anda dalam format internasional mis .:
  • +62 8xx xxxx xx69 jika Anda tinggal di Indonesia
  • +84 3 xxxx xx61 jika Anda tinggal di Vietnam
 3. Periksa kode negara Anda di sini, jika Anda tidak mengetahuinya – pastikan Anda menambahkan tanda “+” di bagian depan nomor tersebut, jika tidak, kami tidak akan dapat mengirimkan Anda SMS.
 4. Masukkan kode SMS yang Anda terima untuk mengotentikasi diri Anda.
 5. Pada halaman terenkripsi Mithqal, berikan informasi pribadi, alamat dompet Rantai Binance Anda dan unggah bukti dokumen alamat. Alamat dompet akan diverifikasi di Binance Chain, Anda tidak akan dapat melanjutkan tanpa itu.
 6. Mithqal akan meneruskan Anda ke platform verifikasi video, di mana Anda perlu mengambil foto diri sendiri, foto dokumen ID Anda (1 halaman untuk paspor, 2 halaman untuk ID jenis kartu) dan foto bukti alamat Anda ( jika ID jenis kartu Anda memiliki alamat Anda, ambil saja salah satu dari halaman itu – jangan khawatir).
 7. Ketika proses selesai, Anda akan diarahkan kembali ke halaman konfirmasi Mithqal. Mithqal akan mengirim Anda dan mengirim email ketika Anda masuk daftar putih.
 8. Kami akan memposting informasi kontribusi dari akun @reporter_admin pada tanggal 1 Oktober 2019. Tidak ada PM, informasi lain akan dikirimkan secara pribadi kepada Anda.
PS: Amankan dompet Anda, penyedia kelas bank kami akan membuat Anda informasi pribadi dienkripsi.
 1. Nhập tên của bạn và địa chỉ email làm việc trên trang đích của phóng viên. Chúng tôi sẽ sử dụng email này để liên lạc với bạn.
 2. Khi chuyển tiếp đến trang web Mithqal, nhập số điện thoại di động của bạn ở định dạng ví dụ như quốc tế:
  • +62 8xx xxxx xx69 nếu bạn sống ở Indonesia
  • +84 3 xxxx xx61 nếu bạn sống ở Việt Nam
 3. Kiểm tra mã quốc gia của bạn ở đây, nếu bạn không biết nó – đảm bảo bạn thêm một dấu “+” ở phía trước của con số, nếu không chúng tôi sẽ không thể để gửi cho bạn một tin nhắn SMS.
 4. Nhập mã SMS mà bạn nhận được để xác thực cho mình.
 5. Trên trang mã hóa Mithqal, cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ ví Binance Chain của bạn và tải lên bằng chứng về tài liệu địa chỉ. Địa chỉ ví sẽ được xác minh trên Binance Chain, bạn thắng’.
 6. Mithqal sẽ chuyển bạn đến một nền tảng xác minh video, nơi bạn cần phải thực hiện một bức ảnh của chính mình, một bức ảnh của tài liệu ID của bạn (1 trang hộ chiếu, 2 trang cho loại thẻ ID) và một bức ảnh bằng chứng về địa chỉ ( nếu loại thẻ ID của bạn có địa chỉ của bạn, chỉ cần mang một một trong những trang đó – đừng lo lắng).
 7. Khi quá trình này kết thúc, bạn sẽ được chuyển trở lại trang xác nhận Mithqal của. Mithqal sẽ gửi cho bạn và email khi bạn đã được danh sách trắng.
 8. Chúng tôi sẽ gửi thông tin đóng góp từ tài khoản @reporter_admin trên 1. Tháng Mười năm 2019. Không có Thủ tướng, các thông tin khác sẽ được tư nhân gửi đến cho bạn.
PS: Giữ bạn an toàn ví, nhà cung cấp cấp ngân hàng của chúng tôi sẽ giữ cho bạn thông tin cá nhân được mã hóa.
 1. İsminizi ve güncel e-posta adresini Reporter açılış sayfasına girin. Bu e-postayı sizinle iletişim kurmak için kullanacağız.
 2. Mithqal web sitesine yönlendirildiğinde, cep telefonu numaranızı uluslararası formatta girin:
  • +62 8xx xxxx xx69 Endonezya’da yaşıyorsanız
  • +84 3 xxxx xx61 Vietnam’da yaşıyorsanız
  • +90 5xx xxx xxx8 Türkiye içindir.
 3. Ülke kodunuzu bilmiyorsanız buradan kontrol edebilirsiniz: https://countrycode.org/ – numaranın önüne “+” işareti eklediğinizden emin olun, aksi takdirde size bir mesaj gönderemeyi.Kimliğinizi doğrulamak için aldığınız SMS kodunu girin.
 4. Mithqal’ın şifreli sayfasında kişisel bilgilerinizi, Binance Chain cüzdan adresinizi girin ve adres belgesini yükleyin. M-cüzdan adresi Binance Chain’de doğrulanacak, onsuz devam edemezsiniz.
 5. Mithqal, kendinizin fotoğrafını çekmeniz gereken bir video doğrulama platformuna, kimlik belgenizin bir fotoğrafını (pasaport için 1 sayfa, kart tipi kimlikleri için 2 sayfa) ve adres belgenizin bir fotoğrafını yükleyeceğiniz bir sayfaya yönlendirecektir. Kart tipi kimliğinizde adres varsa, o sayfadan bir tane daha kulalanbilirsiniz – endişelenmeyin).
 6. İşlem tamamlandığında, Mithqal’in onay sayfasına geri yönlendirileceksiniz. White List’e alındığınızdada Mithqal size e-posta gönderecek.
 7. Ekim 2019’da @reporter_admin hesabından bilgileri göndeririz. PM yok, diğer bilgiler size özel olarak gönderilecek.
Not: Veri sağlayıcımız kişisel bilgilerinizi şifrelenmiş halde tutar ancak sizin de üzdanınızı güvende tutmanız gerekir.

Be the Reporter


Test the MVP app

Our v2.0 blockchain app is in alpha testing phase, we can show you the .apk on Andriod – drop us a line for it

Sign up for our newsletter

Please select all the ways you would like to hear from Reporter Community:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Close Menu